Wave

 

Wave, một thương hiệu được sáng lập bởi anh Nghĩa Nguyễn với mục đích mang đến một cái nhìn mới về làn sóng của những sự thay đổi đã, đang và vẫn tiếp tục diễn ra tại mảnh đất Sài Gòn.

Wave, a brand founded by Mr. Nghia Nguyen to celebrating the new wave of changes and disruption in Saigon.

 

 Ambassador of Kindness  Ambassador of Kindness
 Ambassador of Kindness  Ambassador of Kindness
 Ambassador of Kindness  Ambassador of Kindness